Meny

 

Stadgar för Skaraborgs Motorveteraner

 

§1 Klubbens namn är Skaraborgs Motorveteraner.

§2 Klubbens ändamål skall vara att på ideell grund främja bevarandet av kulturhistoriskt intressanta fordon genom att:

  •    anordna klubbträffar med samtal, bildvisning och föredrag,
  •    ge medlemmarna tips om var intressanta saker finns,
  •    underlätta byten av delar medlemmar emellan,
  •    ge råd beträffande fordons restaurering,
  •    anordna utflykter, studiebesök och rallyn,
  •    verka för ökad förståelse för den kulturella sidan av hobbyn,
  •    tillvarata gemensamma intressen gentemot myndigheter och andra.

§3  Klubben är helt fristående från andra klubbar och organisationer men är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF).

§4  Medlemskap kan erhållas av ägare till fordon av motorhistoriskt intresse, eller person som är intresserad av gamla fordon.

§5  Medlems- och inträdesavgifternas storlek bestäms av årsmötet och beslutas för ett år i förväg. Styrelsen beslutar när medlemsavgiften ska vara betald.

§6  Medlem är den som betalat medlemsavgift i tid. Försenad inbetalning innebär skyldighet att erlägga ny inträdesavgift. En medlem kan uteslutas av en enig   styrelse,

§7  Styrelsen utses av årsmötet. Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år, dock ej mer än halva styrelsen åt gången. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör klubbmästare, vice klubbmästare och upp till tre övriga ledamöter. Därutöver kan väljas upp till två suppleanter. Antalet ordinarie styrelseledamöter kan variera mellan sex till nio personer.

§8  Övriga funktionärer som skall utses på ett år av årsmötet är två revisorer, och en revisorssuppleant, redaktionskommitté, rallykommitté samt valberedning.

§9  Föreningens firmatecknare utses av styrelsen på konstitutande sammanträdande.

§10  Försäkringskommitté utses av styrelsen.

§11  Räkenskapsåret löper fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

§12  Skriftlig kallelse skall utfärdas minst 14 dagar före årsmöte, vilket skall hållas under februari månad varje år.

§13  Styrelsemöten skall hållas minst två per år och sammankallas av ordföranden, då behov kan anses påkallat.

§14  För stadgeändring skall styrelsen annonsera om en eventuell förändring i föreningens tidning samt hemsida senast i samband med tidningsutskicket som sker i maj månad. För stadgeändring erfodras 2/3 majoritet vid årsmötet.

§15   Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid årsmöte. Beslutet måste fattas med minst 3/4 majoritet, varvid samtliga medlemmar skall beredas möjlighet att yttra sig. Upplöses föreningen skall tillgängliga medel tillfalla någon institution som arbetar för samma mål och syfte som Skaraborgs Motorveteraner.